תנאי שימוש והצהרת פרטיות:

כללי

הנך מצהיר/ה כי קראת  את התנאים הבאים בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש במערכת smarbee על ידך או על ידי מי מטעמך מעידה על ,הסכמתך ואישורך לאמור בתקנון זה והתחייבותך הבלתי חוזרת לקיים תנאים אלו ולפעול על פיהם, בין אם במישרין ובין אם ע"י מי מטעמך. היה ואינך מסכימ/ה לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי/ת לעשות שימוש במערכת לכל מטרה שהיא.

רישום למערכת

צעד ראשון להפעלת המערכת על ידך והמהווה גם אישור להסכמתך לכל התנאים המפורטים בגוף תקנון זה, הוא הכנסת פרטי הלקוח, כתובת, דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכד' במקום המיועד לכך. פרטים אלו ישמרו במאגרים המאובטחים של החברה ולא יעשה בהם כל שימוש למעט המוסכם בתקנון זה.

קניין רוחני

המערכת על כל חלקיה והתכנים המצויים בה, לרבות אפליקציות פרי פיתוח של החברה הינם קניינה של החברה, גם אם נעשו בהם שינויים והתאמות ייחודיות ללקוח, בין אם בתמורה ובין שלא בתמורה, בין אם מדובר בפיתוח חד פעמי או בהתקשרות על בסיס תקופתי, קוד המקור של המערכת לא יימסר ללקוח או לנציגיו, לא תינתן גישה אליו ולא ניתן להעבירו לשרת של צד ג'.

הלקוח מתחייב  שלא למכור או להשכיר את השימוש במערכת לצד ג'.

השימוש בשירותים של smartbee

את/ה נדרש/ת לפעול בכפוף לתנאי השימוש על מנת שתוכל/י להשתמש בשירותים. אינך רשאי להשתמש בשירותים לרעה ו/או לשבש את השירותים ו/או לגשת אליהם בכל דרך אחרת מלבד דרך הממשק וההוראות של smartbee. אנחנו עשויים להשעות או להפסיק לספק לך את השירותים אם אינך מציית/ת לתנאי השימוש או אם אנו חושדים כי אינך מציית/ת לתנאי השימוש.

השירותים של smartbee מציגים בין היתר גם תוכן שלא שייך ל smartbee. תוכן זה נמצא באחריותו הבלעדית של הגוף שפרסם אותו. אנו עושים מאמצים לבחון תוכן כדי לקבוע אם הוא לא חוקי או אם הוא מפר את תנאי השימוש או המדיניות של smartbee, ואנו עשויים להסיר או לסרב להציג תוכן שיש לנו סיבה סבירה להאמין כי הוא מפר את תנאי השימוש, את המדיניות של smartbee או את החוק, אך אין זה אומר כי אנו בהכרח בוחנים את התוכן.

אנו עשויים לשלוח לך הודעות שירות, הודעות מנהלתיות ו/או מידע אחר בקשר לשימוש שלך בשרותים. אתה רשאי לבקש להפסיק את שליחתן של חלק מההודעות הללו, בהתאם לשיקול דעתה של smartbee.

במהלך הרישום למערכת ישלח מייל לאקטיבציה, לאחריו יש לסיים את הרישום, בתום התהליך הרישום המערכת פתוחה לתחילת עבודה בתקופת הניסיון הקצובה. בכל תקופת הניסיון הפלטפורמהשלנו פתוחה לשימוש מלא. תקופת הניסיון מסתיימת לאחר 30 יום, ללא התניות כלשהן, לרבות באגים שנתגלו בפלטפורמה או אי-זמינות של הפלטפורמה. על אף האמור לעיל, מובהר כי בתקופת הניסיון, יהיו פתוחים לשימוש רק רכיבי המערכת הנכללים במסלול הכולל, או כפי שיתעדכנו מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה המסלולים. החברה מאפשרת לבחור מסלול ובהתאם לכך יחוייב הלקוח, במידה וחלה טעות אנו נזכה את הלקוח בהתאם או להיפך.

תמורה

הלקוח ישלם לחברה, בעד המוצרים  המוזמנים, תמורה כמפורט במחירון החבילות המוצג במערכת.

הלקוח ישלם לחברה עבור שינויים, תוספות או כל עבודה שהיא לבקשתו ושאינם כלולים במסגרת החבילה שרכש, על פי פירוט  בחשבוניות שתשלח אליו החברה בהתאם. 

כל תשלום אשר לא יתקבל עד המועד הקבוע לו בטופס ההזמנה או בחשבונית, יישא ריבית פיגורים בשיעור הריבית החריגה הנהוגה בבנק לאומי לישראל בע"מ, לחשבונות חח"ד, מן המועד המוסכם לתשלום זה ועד ליום התשלום בפועל.

ביטול השירות והחזרים כספיים

ביטול המנוי וקבלת החזר כספי יתאפשרו רק לאחר הודעה כתובה בדואר אלקטרוני, תוך 14 ימים ממועד התשלום, ובניכוי 5% מערכו בתוספת עלויות הביטול של חברת האשראי, באם יהיו כאלו.  

שירות ואחריות

המזמין מצהיר כי החברה לא תהיה אחראית בגין נזק, אובדן רווח או הוצאה, אם יגרמו לו בתקופה זו בגין ליקויים או אי פעולה של המוצר. 

חבות  של החברה, בין לפי דיני החוזים, נזיקין, או כל דין אחר, ובגין נזקים ישירים ו/או עקיפים, תהא מוגבלת לסכום התמורה אשר שולמה על ידי המזמין  לחברה בפועל עבור המוצר או בגובה סכום דמי השימוש התקופתיים אשר שולמו בפועל בשלושת החודשים האחרונים, הנמוך מבין שניהם. מובהר כי הפיצוי יהיה חד פעמי וכולל ולא יצטבר עבור כל אירוע נושא נזק

שימושים עסקיים בשירותים; שיפוי

אם את/ה משתמש/ת בשירותים מטעם עסק כלשהו, עסק זה מקבל את תנאי השימוש. את/ה או העסק (לפי העניין) תשפו ותפצו את החברה ואת הגופים הקשורים אליה, נושאי המשרה, הסוכנים והעובדים שלה מפני כל תביעה, טענה או פעולה הנובעת או הקשורה לשימוש שלך או של העסק (לפי העניין) בשירותים או להפרה של תנאי השימוש, לרבות כל חבות או הוצאה הנובעים מטענות, הפסדים, נזקים, תביעות, פסקי דין, הוצאות משפטיות ו/או שכר טרחת עורכי דין מכל סוג שהוא.

Cookies 

smartbee משתמש ב"עוגיות" (Cookies) וכן בשירותיGoogle analytics  שמשתמש אף הוא ב"עוגיות", לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies , ניתן למצוא מידע בעזרה של כל דפדפן.

הגבלת אחריות

המשתמש ידפיס וישמור העתק של כל המסמכים הוצאות והכנסות (חשבונית מס, חשבונית מס קבלה, חשבונית עסקה, חשבונית זיכוי, קבלה, תעודת משלוח, הזמנת עבודה ) דוחות וכל חומר נדרש, כפי שקבע המחוקק בהוראות ניהול ספרים. המשתמש יישא באחריות הבלעדית לכל נזק שייגרם לו כתוצאה משימוש ישיר או עקיף בתוכנה.

מדיניות פרטיות

מפעיל האתר יהא רשאי להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד. מפעיל האתר מתחייב כי כל מידע או פרט אחר, המזהה את המשתמש, לא יימסר לצד ג', אלא אם נדרש לעשות כן על פי דין. מפעיל האתר מתחייב למחוק מידע אישי של משתמש ולא לעשות בהם שימוש, כאמור לעיל, אם יתבקש לעשות כן על ידי המשתמש במפורש ובכתב. 

מפעיל האתר לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט. 

השימוש במידע

  • השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות הפרטיות או על פי הוראות כל דין, וזאת על מנת לאפשר לך להשתמש בשירותים, וככל שהמשתמש הוא ארגון או תאגיד אזי גם לצורך בקרה ואימות נתונים של הארגון או התאגיד;
  • לשפר ולהעשיר את השירותים, ובכלל זה ליצור שירותים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים. המידע שישמש את  smartbeeלצורך כך יהיה ברובו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך אישית;
  • לאפשר פרסום מידע ותכנים המתאימים לך באופן אישי וכדי להתאים את המודעות שיוצגו לך לתחומי ההתעניינות שלך;
  • תהא רשאית לשלוח אלייך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע שיווקי ופרסומי, לרבות אודות שירותים אחרים, בין מידע ש-  smartbeeתפרסם בעצמה ובין מידע שיתקבל מידי מפרסמים אחרים. מידע כזה ישוגר אלייך אם נתת הסכמתך המפורשת לכך במהלך ההרשמה לשירותים או בכל שלב אחר. תוכל/י לחזור בך מהסכמתך בכל עת ובהתאמה לחדול מקבלת המידע האמור. smartbee לא תמסור מיוזמתה את פרטייך האישיים למפרסמים אחרים לשם פנייה אלייך בדיוור ישיר
  • לצורך יצירת קשר עמך (לרבות משלוח הודעות טקסט – SMS) בכל אחד מאמצעי הקשר שמסרת בעת ההרשמה
  • לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;
  • לשם תפעולם התקין של השירותים ופיתוחם. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר פורסם מראש במסגרת מדיניות הפרטיות, כפי שתתעדכן מעת לעת;

אבטחת מידע

smartbee מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

שינויים בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות

smartbee רשאית לערוך שינויים בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. עלייך לעיין בדפים אלו באופן קבוע. אנו נפרסם הודעה על שינויים בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות בדף זה. שינויים אלה לא יחולו רטרואקטיבית וייכנסו לתוקף בעת פרסומם. אם אינך מסכים לשינויים במדיניות הפרטיות עליך להפסיק להשתמש בשירותים. המשך השימוש שלך בשרותים לאחר שינוי מדיניות הפרטיות מהווה הסכמה מצדך למדיניות הפרטיות החדשה.

ברירת דין וסמכות שיפוט

תנאי השימוש והפרטיות המובאים כאן, פרשנותם ואכיפתם כפופים ונשלטים ע"י חוקי מדינת ישראל בלבד. כל העסקאות והפעולות המבוצעים באמצעות אתר זה כפופים לדין הישראלי בלבד. סמכות שיפוט בלעדית לדין בכל הליך משפטי באתר זה תהיה בבית הדין בתל אביב.